No Picture

Шеърҳо ба забони язгуломӣ

Аҷаб наwдāат Хəшқада қомат, аҷаб наwдāат, Нозанин, меҳрубонат, пəхтāат. Хəбрӯенан манор əн дəнйе, Тоwат нак wу̊ тоқаат, бəстāат. Ти базибай ҷа на x̌ер виѓ δада, X̌əтараѓ, йо ḱе Масти парчāат. Идома