No Picture

Шеърҳо ба забони язгуломӣ

Аҷаб наwдāат Хəшқада қомат, аҷаб наwдāат, Ту манек нест, аҷаб пəхтāат. Нозанинаϑан манор əн дəнйе, Тоwат wу̊ тоқа, аҷаб бəстāат. Ти базибай на x̌ер виѓ δада, X̌əтараѓ, йо ḱе Масти Идома